Mina rättigheter (upp till 18 år)

FN:s konvention om alla barns rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som FN anser att alla barn i hela världen ska ha och när man pratar om barn i detta sammanhang så menar man alla personer upp till 18 år.

Sverige och övriga länder som är medlemmar i FN är skyldiga att göra sitt allra bästa för att det som står i barnkonventionen ska bli verklighet. Till exempel måste Sveriges egna lagar och regler stämma överens med rättigheterna i konventionen. Sverige ska se till att barns rättigheter inte glöms bort utan respekteras överallt i samhället, varje dag. Regeringen ska också se till att både barn och vuxna får reda på vilka rättigheter barn har. Den 1 januari 2020 stärker Sverige barnens ställning ännu mer genom att göra barnkonventionen till lag.

Artiklarna 2, 3, 6 och 12 kallas för barnkonventionens huvudprinciper. Nedan kan du läsa förkortade versioner av dessa för att texten ska vara lättare att förstå. Vill du läsa mer utförligt om barnkonventionen kan du gå in på exempelvis Unicefs, Plan Sveriges eller Barnombudsmannens hemsidor.


ARTIKEL 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras på grund av hudfärg, ursprung, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller något annat.

ARTIKEL 3 handlar om att myndigheter, föräldrar och andra som tar beslut rörande ett barn alltid ska fatta beslutet efter vad som bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

ARTIKEL 6 handlar om varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln syftar inte enbart på barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

ARTIKEL 12 handlar om barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och att myndigheter, föräldrar och andra som tar beslut rörande ett barn ska ta hänsyn till barnets åsikter i alla frågor som berör honom eller henne. När man lyssnar på åsikterna så tar man också hänsyn till barnets ålder och mognad.

Sammanfattningsvis är det mycket viktigt att du som är under 18 år är medveten om att du alltid har rätt att känna dig trygg, hörd och sedd. Om någon vuxen beter sig illa eller agerar på ett sätt som bryter mot barnkonventionen så är det aldrig någonsin ditt fel. Det är viktigt att du alltid pratar med en vuxen som du litar på ifall du känner dig orättvist eller illa behandlad. Detta gäller både på nätet och i verkliga livet.